Ақпараттық модельдеу орталығы

Центр информационного моделирования является структурным подразделением АО «КазНИИСА». Центр образован 1.04.2016 года. Разработанная на сегодняшний день нормативная основа позволяет применять ТИМСО на этапе проектирования и экпертизы проектов.

Внедрение ТИМСО осуществляется в рамках «Плана мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования в строительную отрасль Республики Казахстан» (далее — План мероприятий) утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11.04.2017 г. №197 (внесены и дополнения Приказом №139 от 27.02.2018 года).

Орталық қызметінің негізгі бағыттары

  • Қоғамның құзыреті шеңберінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында ақпараттық модельдеудің (ВIМ) озық әдістерін енгізу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру
  • проведение работ по типовому и индивидуальному проектированию с использованием технологии информационного моделирования строительных объектов (далее — ТИМСО)
  • ҚОАМТ бағдарламаларын пайдалана отырып, құрылыс конструкцияларын есептеуді жүргізу
  • құрылыс объектілерінің ақпараттық модельдеріне сараптама жүргізу, стандарттардан, жіктеуіштерден ауытқуларды анықтау, қайшылықтарды және құрылыс нормалары мен ережелері талаптарының бұзылуын тексеру
  • ҚОАМТ енгізу бойынша консалтингтік қызметтер, сәулет - құрылыс қызметінің барлық субъектілері үшін оқыту курстары мен семинарлар өткізу
  • сәулет, құрылыс және қала құрылысы қызметі нарығы субъектілерінің өндірістік қызметіне аудит жүргізу және ҚОАМТ (В1М -технология) озық әдістерін енгізу
  • сәулет, құрылыс және қала құрылысы қызметінің нарық субъектілері үшін ҚОАМТ қолдану бойынша стандарттар мен өзге де нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу және бейімдеу
  • ВIМ-технологиясын қолданудың әлемдік тәжірибесін зерттеу, ҚОАМТ озық әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу және жүргізу
  • ҚОАМТ (ВIМ-технология) озық әдістерін енгізуге және пайдалануға байланысты өзге де жұмыстарды жүргізу

ҚОАМТ (BIM-технологияларды) қолдану арқылы орындалған жобалар

Объектілерді цифрландыру не үшін пайдалы?

Қаржылық реттеу
Сенімді және қауіпсіз
Қателерді азайтады
Шығындарды бақылау
Құнын төмендетеді
Жағдай мониторингі

Біз дамыттық

Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және азаматтық құрылысына ақпараттық модельдеу технологиясын енгізу тұжырымдамасы

ҚР ЕЖ «Жобалау ұйымында ақпараттық модельдеуді қолдану»

ҚР ЕЖ «Құрылыс объектілерінің өмірлік циклі. 1-бөлім. Жалпы ұғымдар»

ҚР ЕЖ «Құрылыс объектілерінің өмірлік циклі. 3-бөлім. Құрылысты жобалық дайындау сатысындағы ақпараттық модельдерге қойылатын талаптар»

ҚР ҚБҚ «Құрылыстағы ақпараттық модельдеу. Негізгі ережелер»

ҚР ЕЖ «Ақпараттық модельдеуді пайдалана отырып алынатын жобалық құжаттаманы ресімдеуге қойылатын талаптар»

ҚР ЕЖ «Құрылыс объектілерінің өмірлік циклі. 2-бөлім. Құрылысты жобалау алдындағы дайындау сатысындағы ақпараттық модельдерге қойылатын талаптар»

ҚР ЕЖ «Жобалау ұйымында ақпараттық модельдеуді қолдану»

ҚР ЕЖ «Ақпараттық модельдерге сараптама жүргізу тәртібі»

Разработанная на сегодняшний день нормативная основа позволяет применять ТИМСО
на этапе проектирования и экспертизы проектов.

Цифрлық түрлендіру

Біздің мансабымыз

«Жобаларды іске асыру кезінде тәуекелдерді азайту үшін өнеркәсіптік және азаматтық мақсаттағы объектілерді цифрландыруға жәрдемдесу»

Строим просто,
без потерь
Строим
профессионально
Строим в
один клик
Строим
инфраструктуру