Четверг 24 мая 2018

Консультационные услуги

 

АО «КазНИИСА» предлагает справочно-информационные и консультационные услуги по разъяснению положений и действию НТД в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

  • строительных норм и правил (СН РК, РДС РК, СНиП РК, ВСН и т. д.);
  • государственных и межгосударственных стандартов (СТ РК, ГОСТ и т. д.);
  • межгосударственных строительных норм, руководящих документов и сводов
  • правил в строительстве (МСН, МРД, МСП и т. д.);

Оказание консультационных услуг проводится на платной основе для субъектов и организаций в сфере архитектурно-строительной деятельности в Республике Казахстан по письменному обращению или заполнению формы-заявки на договорной основе. На основе заявки рассчитывается стоимость и формируется договор на оказание консультационных услуг.

Форма договора и Форма заявки размещена на сайте АО «КазНИИСА». Срок исполнения – до 15 рабочих дней с момента поступления оплаты в соответствии с условиями заключенного договора.

 ****

 «ҚазҚСҒЗИ» АҚ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде нормативтік техникалық құжаттардың әрекеттері мен ережелерін түсіндіру бойынша анықтамалық-ақпараттық және кеңес беру қызметтерін ұсынады:

  • құрылыс нормалары мен ережелері (ҚР ҚН, ҚР ҚБҚ, ҚР ҚНжЕ, ВҚН және т.б.);
  • мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (ҚР СТ, МЕМСТ және т.б.);
  • мемлекетаралық құрылыс нормалары, құрылысты басқару құжаттары мен қағидалар жинағы (MҚН, MБҚ, MҚЖ және т.б.);

Консультациялық кеңес беру қызметтері Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы субъектілер мен  ұйымдар үшін ақылы негізде жазбаша өтініштер бойынша көрсетіледі немесе келісімшарт негізінде өтініш нысанын толтырады. Өтініштің негізінде құны есептеледі және консультациялық кеңес беру қызметтерін көрсетуге арналған шарт жасалады.

Шарттың нысаны және Өтінім нысаны «ҚазҚСҒЗИ» АҚ сайтында орналастырылған. Орындау мерзімі - жасалған шарттың талаптарына сәйкес төлемді алған күннен бастап 15 жұмыс күніне дейін.

 

Расчет стоимости консультационных услуг

Форма заявки на на консультационные услуги

Образец типового договора

Тел.:  8 (727) 392-76-16, 392-74-64

Факс: 8 (727) 392-75-92, 392-70-22